Hugs at pensjon er utsett lønn

Ung dame henter baggasjen fra et bagasjebånd
Lønn og pensjon heng saman. Pensjon er trass alt utsett lønn. Kva har du i bagasjen fra før? Kva lønner seg? Foto: iStockPhoto/stock_colors

Kva skjer med pensjonen din når du skiftar jobb? Det er eit godt spørsmål. Det er mange grunnar til å skifte jobb. Lønn er ein av dei. Dersom du skal vurdere kva du har, opp mot det du kan få i den nye jobben, må du hugse at tenestepensjonen blir ein del av lønnskrava dine.

Har du trøbbel med å sortere mellom dei ulike pensjonsordningane? Her er eit kort kurs:

Offentleg eller privat?

Det viktigaste skiljet mellom dei ulike tenestepensjonsordningane går mellom offentleg og privat. Har du ein jobb som gir rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, eller ei anna offentleg tenestepensjonsordning, har du ei ytelsesbasert pensjonsordning. Jobbar du i privat sektor, har du høgst sannsynleg ei innskotsbasert ordning. Skal du vurdere ulike tenestepensjonsordningar, er det altså viktig å forstå hovudforskjellane mellom ytelsesbaserte og innskotsbaserte ordningar.

Ytelse?

Har du ein ytelsespensjon, er du sikra ein viss prosent av sluttlønna di i samla pensjon frå folketrygda og tenestepensjonsordninga (vanlegvis 66 prosent, forutsett full oppteningstid på 30 år, i 100 prosent stilling). Du betaler inn to prosent, arbeidsgivaren betaler kanskje inn rundt 12-15 prosent av lønna din, og pensjonen blir utbetalt frå pensjonsalder og livet ut. Det er vanleg at offentlege pensjonsordningar også inneheld uførepensjon og sikring til etterlatne.

Når du sluttar i ein jobb med ei ytingsbasert pensjonsordning, får du ein oppspard rett basert på tida du har jobba. Denne retten utløyser ingen framtidig pensjon dersom du har jobba mindre enn tre år. Men det er viktig å hugse at offentlege tenestepensjonsordningar har ein avtale seg imellom som gjer at all tid du har jobba i det offentlege blir slått saman.

Skiftar du jobb innanfor offentleg sektor, blir oppteningstida di frå den førre jobben lagd til oppteningstida i den nye jobben. Det betyr mykje, fordi oppteningstid er ein viktig faktor når rettane dine (for eksempel rett til AFP), og storleiken på pensjonen din, skal reknast ut.

Innskot?

Har du ein innskotspensjon er storleiken på pensjonen avhengig av storleiken på summen arbeidsgivaren betaler inn (investerer) i pensjonspotten din, samt avkastninga på dei investerte midlane. Innbetalingane frå arbeidsgivaren varierer frå lova sitt minimum, som er to prosent, til maksimum som er sju prosent av lønn opp til 7,1 G og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G. 1 G er per i dag 92 576 kroner.

Det er ikkje vanleg at arbeidstakaren sjølv betaler noko inn, og alderspensjonen varer normalt i 10 år etter fylte 67. Det varierer om private innskotsordningar inneheld uførepensjon og sikring til etterlatne, så det kan lønne seg å sjekke opp dette.

Når du sluttar i ein jobb med privat, innskotsbasert tenestepensjon får du eit pensjonskapitalbevis som viser den sparekapitalen du har opparbeidt deg. Denne kan di slå ihop med eventuelle andre pensjonskapitalbevis du har. Hugs også å sjekke fonda som pensjonspengane dine er plasserte i, og forsikre deg om at det er ei optimal samansetjing. Dette kan for eksempel ein bankrådgivar hjelpe deg med.

Viktig å sjekke ut: Kor mykje sparer arbeidsgivaren din til pensjonen din? Gode ordningar kan representere ein betydeleg sum du må plusse på når du vurderer lønna di. Dårlege ordningar kan gi store negative overraskingar. Inneheld pensjonsordninga di også sikring om du blir ufør eller dør?

Kva lønner seg?

Det er ikke lett å gi noko generelt svar på kva som lønner seg, ganske enkelt fordi det avheng av mange faktorar som varierer frå person til person.

Det einaste som gjeld alle, er at lønn og pensjon heng saman. Pensjon er trass alt utsett lønn. Du må finne ut kva slags pensjonsordning du har, og kva du vil få – før du kan vurdere kor godt det nye jobbtilbodet ditt er.

Del dette:

Velkommen til Pensjons­bloggen!

Pensjon er lønnen du skal leve av en dag, og lønn er viktig for de fleste av oss. Valg du tar allerede tidlig i karrieren, er med på å avgjøre hva du får å leve av den dagen du pensjonerer deg. Likevel er det mange av oss som ikke vil – eller orker – å forholde seg til pensjon: Det er for komplisert å skille de ulike ordningene og valgmulighetene fra hverandre.

Er du en av dem?

Illustrasjonsbilde av to kvinner som snakker sammen.
Gjennom bloggen ønsker vi å gjøre pensjon så begripelig som mulig. Foto: Erik Norrud.

Denne bloggen er vårt forsøk på å gjøre informasjon om pensjon enda litt mer begripelig. Jeg kan ikke love at alt blir lekende lett å forstå hvis du følger bloggen vår. Men jeg kan love at vi skal gjøre vårt aller beste for å forklare regler, ord og begreper så tydelig vi bare kan – i en litt mer uformell form enn den vi kan bruke på nettsider og i brev.

Vi gjør det først og fremst fordi det ligger i samfunnsansvaret vårt å drive folkeopplysning om pensjon generelt og tjenestepensjon spesielt. Vi ønsker å bidra til at alle våre medlemmer kan nok om pensjonsordningen sin til å ta kvalifiserte valg om egen pensjonsfremtid.

Vi har også lyst til å finne ut om det faktisk er mulig å skrive om pensjon på en måte som gjør at du som leser av og til trekker litt på smilebåndet.

I bloggen vil du derfor finne en blanding av faglige innlegg om pensjon og regelverk, og uformelle skråblikk mer indirekte knyttet til pensjon og pensjonisttilværelse. Kanskje benytter vi også anledningen til å kommentere det andre skriver om pensjon i medier eller i andre kanaler.

Det er opp til deg som leser å avgjøre om vi lykkes med å ambisjonene. Bruk gjerne kommentarfeltet hvis du har innspill, eller kommentarer til oss. Du kan også sende e-post til oss: pensjonsbloggen@spk.no

Del dette: