Snakk med legen din om riktig uføregrad

Fotografi av en yngre dame med ryggen til kamera. Hun ser tankefult ut av et takvindu
Det er mye å sette seg inn i når du skal søke om uførepensjon. Sørg for at du har en god dialog med legen slik at uføregraden din blir riktig. Foto: iStock.

Uførepensjon er et gode du har som en del av medlemskapet hos oss. Men, det er viktig at du og legen din kommer fram til uføregraden som er riktig for deg og din situasjon.

Økonomisk trygghet ved sykdom

Som medlem i Statens pensjonskasse kan du søke om uførepensjon hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Pensjonen fra oss kommer i tillegg til, eller utenom, ytelser du får fra NAV. Meningen er at du skal få dekka noe av inntektstapet ved å ikke jobbe full stilling.

NAV krever at uføregraden din er 50 prosent eller mer for at du skal kunne få uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Hvis du er mellom 20 og 50 prosent ufør, kan du få uførepensjon fra oss selv om du ikke får noe fra NAV.

spk.no/uforepensjon kan du lese mer om uførepensjon, hva kravene er, hvordan vi beregner utbetalinga, og se hvordan du søker.

Lav uføregrad kan gi mindre utbetaling fra NAV i fremtiden

Mange ønsker å jobbe så normalt som mulig, og du vil sikkert strekke deg lengst mulig for å jobbe så mye som mulig. Det er viktig å ta hensyn til helsa og at du, i samråd med legen din, sørger for at du får riktig uføregrad med en gang.

Hvis for eksempel legen setter uføregraden din til 30 prosent, dekker vi en del av det du taper i lønn på å jobbe redusert, mens du får 70 prosent lønn fra arbeidsgiveren din.

Tre scenarier som kan ha ulike konsekvenser for deg:

1. Etter noen år blir du sykere og blir over 50 prosent ufør

Du kan få mindre uføretrygd fra NAV hvis du er eller har vært under 50 prosent ufør, og senere blir sykere og må bli over 50 prosent ufør.

Det er fordi NAVs regelverk er sånn at de bare tar hensyn til lønna du hadde i årene før du ble minst 50 prosent ufør. Det vil si at hvis du fikk 30 prosent uførepensjon fra oss, tar NAV hensyn til kun lønna du hadde i perioden på 70 prosent.

Eksempel:
Anne er delvis ufør og får 40 prosent uførepensjon fra SPK. Hun jobber fortsatt i 60 prosent stilling, og får ikke AAP eller uføretrygd fra NAV. Etter noen år blir Anne helt ufør, og får hel uførepensjon fra SPK sammen med uføretrygden fra NAV. NAV beregner ytelsen fra Annes lønn i 60 prosent stilling, og ikke hennes opprinnelige stilling på 100 prosent.

2. Du er under 50 prosent ufør i flere perioder

Uførepensjonen fra oss blir normalt ikke påvirka selv om du har hatt uførepensjon fra oss i flere perioder før. Vårt regelverk er annerledes enn NAVs, og vi beregner på to ulike måter. Når du er under 50 prosent ufør, kan du få uførepensjon fra oss helt til du blir frisk eller til du går av med alderspensjon.

Blir du mer enn 50 prosent ufør og søker uføretrygd fra NAV, blir trygda beregna som i det første scenarioet.

3. Du har vært ufør tidligere, men er frisk fram til du blir alderspensjonist

For deg født i 1962 eller før, vil en periode med uførepensjon eller uføretrygd i løpet av arbeidskarrieren ikke ha noe å si for pensjonsopptjeninga hos oss. Vi beregner det du skal ha i alderspensjon som om du hadde fortsatt i stillinga di.

For deg født i 1963 eller etter, er regelverket om pensjonsopptjening til alderspensjon når du er ufør enda ikke avklart.

MERK: NAV beregner pensjon etter et annet regelverk. Det kan føre til at du får redusert alderspensjon hvis du er delvis ufør. Ta kontakt med NAV for å høre hva det kan bety for deg.

Ha god dialog med legen om arbeidskapasiteten din

Som du skjønner er det mye å sette seg inn i når du skal søke om uførepensjon. Sørg for at du har en god dialog med legen slik at uføregraden din blir riktig.

Les mer

Dette må du tenke på om du skal skifte jobb til privat sektor

Silhuett av mann som hopper over et stort juv. Foto.
Veit du meir om kva offentleg tenestepensjon frå oss inneber, kan du enklare samanlikne tilbodet frå private arbeidsgivarar. Foto: iStock.

Medlemskapen hos oss handlar ikkje berre om alderspensjon – det er meir enn det. Derfor er det viktig at du ser på vilkåra i tenestepensjonen når du søker ny jobb.

Fortsett å lese «Dette må du tenke på om du skal skifte jobb til privat sektor»
Les mer

Har du endringar i lønna etter lønnsoppgjeret? Da må du seie frå til oss med ein gong

Har du endringar i lønna etter lønnsoppgjeret Da må du seie frå til oss med ein gong
Det smart er å melde frå ny eller endra inntekt til oss i tide. Då unngår du unødvendige overraskingar i etteroppgjeret. Foto: iStock

Har du uførepensjon eller offentleg AFP må du ta somme grep nå.

Fortsett å lese «Har du endringar i lønna etter lønnsoppgjeret? Da må du seie frå til oss med ein gong»

Les mer

Etteroppgjer for uførepensjonistar – dette må du hugse på

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her.
Etteroppgjer for uførepensjonistar dette må du hugse på
Du kan prøve deg i arbeidslivet – dersom du er klar for det. Tommelfingerregelen er å melde frå i tide til oss. Foto: iStockphoto

Utbetalinga av uførepensjon skal justerast etter kor mykje du tener ved sidan av – og derfor er det viktig at du hugsar å fortelje oss kor mykje du forventar å tene.

For på same måte som Skatteetaten gjennomfører skatteoppgjeret sitt, gjennomfører vi i Statens pensjonskasse eit etteroppgjer for uførepensjon. Etteroppgjeret skjer på hausten etter at skatteoppgjeret er klart. Fortsett å lese «Etteroppgjer for uførepensjonistar – dette må du hugse på»

Les mer

Tener du meir enn 80 av prosent av inntekta du hadde før du blei uførepensjonist, stoppar uførepensjonen din

Tener du meir enn 80 av prosent av inntekta du hadde før du blei uførepensjonist stoppar uførepensjonen din
Meld frå om du ser du kjem til å tene meir enn du trodde. Meld heller inn ein gong for mykje enn ein gong for lite. Foto: iStock

Dersom du ikkje kan jobbe like mykje som før på grunn av skade eller sjukdom, kan du ha rett på uførepensjon frå oss. Pensjonen dekker inn delar av inntektstapet du får sidan du ikkje kan jobbe like mykje som før. Fortsett å lese «Tener du meir enn 80 av prosent av inntekta du hadde før du blei uførepensjonist, stoppar uførepensjonen din»

Les mer