Pensjonsmyte 4: «Jeg kan gå av med pensjon når jeg blir 62 år»

iStock 1174454641
Foto: iStock

Det finnes mange myter om pensjon. Noen av dem stemmer ikke for deg som er født etter 1962. Mange tror de kan trappe ned når de blir 62 år slik det har vært før. Kan de det?

Svar:

  • Avtalefestet pensjon (AFP): Nei. Du som er født etter 1962 kan ikke trappe ned stillinga di og leve av AFP alene når du blir 62 år. Det er fordi AFP ikke lenger er en tidligpensjonsordning. AFP blir framover et livsvarig kronetillegg som kommer i tillegg til alderspensjon.
  • Alderspensjon fra 62 år: Du må jobbe lenger enn de som er eldre enn deg. Jo tidligere du tar ut full pensjon, jo mindre får du livet ut. Du bestemmer selv når du vil ta ut pensjon og hvor mye du vil jobbe ved siden av.

I 2020 kom det nye pensjonsregler for offentlig ansatte født etter 1962. De nye reglene betyr at vi tjener opp til alderspensjon på en nye måte, og at offentlig tjenestepensjon er ganske annerledes enn før. For de som er født etter 1962, vel å merke.

Mer om AFP og alderspensjon:

Avtalefestet pensjon – AFP

De som er født før 1963 har en egen AFP-ordning som ble innført som en tidligpensjonsordning for sliterne. Ordninga skal sikre en verdig avgang for de som ønsker å ta ut pensjon før de fyller 67.

Pensjonen utbetales kun fra 62 til 67 år og er lagt opp sånn at mottakeren gå ned en viss prosentandel av stillinga. Pensjonen skal dekke inn det hen taper i lønn når stillingsprosenten reduseres. Disse AFP-pensjonistene har svært begrensa muligheter til å jobbe ved siden av AFP, fordi at høy lønn kan føre til at AFP-pensjonen blir justert.

For deg som er født etter 1962, er ikke AFP lenger en tidligpensjonsordning. Ordninga skal ikke dekke et tap i inntekt, men blir en utbetaling som kommer i tillegg til det du får i alderspensjon. Samtidig går AFP fra en ubetaling som du får i noen år (fra 62 til 67) til å bli en livsvarig ytelse, uten at du må gå ned i stillingsstørrelse.

Alderspensjon

Mens de som er født før 1963 må vente til de blir minst 67 før de kan ta ut alderspensjon, kan du ta ut alderspensjon og AFP fra du fyller 62 år (så lenge du oppfyller vilkårene for AFP). Og du kan ta pensjon uten å slutte i stillingen sin. Du kan ta ut pensjon og jobbe fullt ved siden av. Om du ønsker å jobbe redusert, kan du avtale dette med arbeidsgiveren din, men du trenger ikke å trappe ned for å ta ut pensjon.

Du bør finne ut hvor mye pensjon du får hvis du vil trappe ned jobben eller gå av ved 62 år, og om pensjonen er nok til å dekke inntektstapet ditt. Bruk pensjonskalkulatoren vår for å se hva du får i pensjon om du går av ved 62 år, og se hvor mye du kan få hvis du jobber noen år lenger.

  • Viktig om AFP: Offentlig AFP for de født etter 1962 er ennå ikke vedtatt, men partene i arbeidslivet er enige om prinsippene. Ordningen er kraftig endret for disse årskullene. Utbetalingen blir livsvarig, og er lagt opp til å utgjøre en del av din samlede alderspensjon. Derfor kaller vi denne endrede ordningen for livsvarig AFP.