Er det pensjonssparing fra første krone i offentlig sektor?

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her.
Kalkulator, 100 kroners seddel og en sparegris
De som er ansatte i privat og offentlig sektor, har begge sparing fra første krone – så lenge kravene til medlemskap er oppfylt. Foto: iStock.

Fra og med i år får alle med innskuddspensjon i privat sektor, pensjonssparing fra første krone. Her får du vite hva som gjelder for deg som jobber i offentlig sektor.

Den korte versjonen

  • Fra og med 2022 får de som har innskuddspensjon i privat sektor, pensjonssparing fra første krone – så lenge de oppfyller kravene.
  • Før 2022 var det ikke pensjon fra første krone. Da fikk de pensjonssparing for all lønn over 1 G (folketrygdens grunnbeløp).
  • Hvor lenge de mottar alderspensjon fra en innskuddspensjon er ikke endret. Den utbetales i minst ti år. Når alt er utbetalt, er det tomt.
  • Offentlig sektor har alltid hatt pensjon fra første krone – så lenge du oppfyller kravene til medlemskap. Alderspensjonen i offentlig sektor er livsvarig.

Den lange versjonen

Kort om pensjon fra første krone i privat sektor

De fleste bedrifter i privat sektor er pålagt å ha en tjenestepensjonsordning (obligatorisk tjenestepensjon, OTP). OTP sørger for at nesten alle yrkesaktive nordmenn har en pensjonssparing som gir alderspensjon i tillegg til folketrygden.

Den vanligste private pensjonsordningen er innskuddspensjon. Loven sier at arbeidsgiver skal spare minst 2 prosent av lønna di på en pensjonskonto.

Før 2022 var det slik at arbeidsgiver kun satte av pensjon til deg fra lønn over folketrygdens grunnbeløp (G). Det vil si at du ikke fikk pensjonssparing av det du tjente opptil 1 G, bare for lønna over 1 G. Grunnbeløpet er i skrivende stund 106 399 kroner. Nå skal alle i privat sektor få pensjonsopptjening fra første krone de tjener.

Samtidig er aldersgrensen for at arbeidsgiveren skal spare for en ansatt, senket til 13 år. Før var det ikke lovpålagt for bedriften å sette av pensjon for ungdom under 20 år. De kunne, men de måtte ikke.

En annen endring i 2022 er at arbeidsgiveren må sette av pensjon selv om du har en stilling under 20 prosent. Før var det krav om minst 20 prosent stillingsstørrelse.

Det som også er endret, er kravet om at du må være ansatt i stillingen minst ett år før du får rett til pensjon. Det vil si at hvis du slutter i jobben etter seks måneder, vil du likevel få med deg pensjonen og fortsette sparingen i den nye jobben din.

Utbetalingstida er ikke endra. Innskuddspensjonen skal utbetales i minimum 10 år og kan tidligst opphøre når du fyller 77 år. Det vil si at hvis du tar ut pensjon ved 62 år, skal utbetalingen fordeles ut over 15 år.

Hvordan er det i staten?

Som du sikkert har fått med deg, kom det i 2020 nye regler for alderspensjon i offentlig sektor. Den gjelder for alle som er født i 1963 eller etter. De som er født i 1962 eller før, har egne regler.

Vi tar årskullene etter tur:

Alderspensjon for deg som er født i 1962 eller før

Størrelsen på pensjonen du får er bestemt av sluttlønna di, gjennomsnittlig stillingsstørrelse og hvor lang opptjeningstid du har hatt i en offentlig tjenestepensjonsordning og hvordan samordning med folketrygden slår ut for deg.

Kravet for å være medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning, som Statens pensjonskasse, er at du har en stilling på minst 20 prosent sammenhengende i minst én måned. Du som er født i 1962 eller før må i tillegg har vært medlem i minst tre år for å ha rett til en fremtidig alderspensjon.

Har du «pensjon fra første krone»?

Vi kan generelt si at du har «pensjon fra første krone», men det er litt mer komplisert enn som så siden pensjonen din avhenger av flere faktorer.

Du får pensjonsopptjening fra første dag, men som du ser er det krav til stillingsstørrelse og hvor lenge du er ansatt. Det vil si at jobber du under 20 prosent stilling, eller du jobber mindre enn tre år har du ikke rett til fremtidig alderspensjon.

Alderspensjon for deg som er født i 1963 eller senere

Arbeidsgiveren din setter av en viss prosentandel av lønna di i en pensjonsbeholdning hos pensjonsleverandøren. Beløpet er basert på en grunnsats på 5,7 prosent på all lønn mellom 0 og 12 G og en tilleggssats på 18,1 prosent for lønn mellom 7,1 og 12 G. Grunnbeløpet (1 G) er i skrivende stund 106 399 kroner.

Du må være ansatt i en stilling på minst 20 prosent, og ha minimum ett års tjenestetid i en offentlig virksomhet for å ha rett til alderspensjon. Jobber du mindre enn 20 prosent eller kortere enn ett år, vil du ikke ha rett til fremtidig pensjon når du slutter.

Har du «pensjon fra første krone»?

Legg merke til at det står «0 G». Det betyr at du har pensjonsopptjening fra første krone i offentlig sektor så lenge du jobber i en stilling på minst 20 prosent og i minst ett år.

Hvis du jobber du i en stilling som er under 20 prosent eller hvis du slutter før det er gått 12 måneder fra du ble ansatt, mister du retten til fremtidig alderspensjon. Men, selve sparingen til pensjon gjelder fra 0 G.

Felles for alle offentlig ansatte

Det er arbeidsgiveren din som finansierer det som settes av i pensjon for deg, uavhengig av når du er født. Pensjonspremien som arbeidsgiver betaler inn skal både være sparing til din fremtidige pensjon og en forsikringspremie. I tillegg til det arbeidsgiveren din setter av til deg i alderspensjon, omfatter medlemskapet uførepensjon og etterlattepensjon. Alt dette er det arbeidsgiveren din som finansierer.

Pensjonssparingen er et spleiselag mellom deg og arbeidsgiveren, så du skal fremdeles betale et medlemsinnskudd på 2 prosent av lønna di.

I en offentlig tjenestepensjonsordning blir du fullt medlem fra første dag og får rettigheter som blant annet uførepensjon, yrkesskadeforsikring (om du er ansatt i staten). Dine etterlatte er også sikret økonomisk støtte om du skulle dø fra dem.

Det viktigste er selvsagt at du er sikra livsvarige utbetalinger når du får alderspensjon fra en offentlig pensjonskasse, uavhengig av når du er født. I privat sektor blir innskuddspensjonen normalt betalt ut minimum over en tiårsperiode.

Sparing fra første krone i både offentlig og privat sektor

De som er ansatte i privat og offentlig sektor, har begge sparing fra første krone – så lenge kravene til medlemskap er oppfylt.