Dejlig å være pensjonist i Danmark?

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her.
Dejlig å være pensjonist i Danmark
En undersøkelse mener pensjonssystem i Danmark er så bærekraftig at det er kåret til verdens beste. Foto: iStock

Det er ikke bare nordmenn som synes det er deilig i Danmark. I 2017 ble det danske pensjonssystemet kåret til verdens beste. Hvorfor? Og hvordan er verdens beste pensjonssystem bygd opp?

Det danske pensjonssystemet skiller seg fra det norske ved at alderspensjonen fra folketrygden (folkepension på dansk) er uavhengig av tidligere inntekt. I tillegg er det et intrikat system for behovsprøving av pensjonen. Dette, sammen med høy pensjonsalder, gjør at Mercer, et analyseselskap som gjør årlige vurderinger av mange lands pensjonssystemer, mener at det danske pensjonssystemet er både bærekraftig og fattigdomsbegrensende.

Behovsprøvd alderspensjon

I motsetning til i Norge, hvor din tidligere inntekt har stor betydning for størrelsen på pensjonen, beregnes pensjonen fra dansk folketrygd uavhengig av tidligere inntekt. Det er utelukkende sivilstand og botid i Danmark som har betydning for utbetalingen.

I Danmark behovsprøves også pensjonen mot lønns- og næringsinntekt, og til dels også mot andre pensjoner og kapitalinntekter som du mottar samtidig med pensjonen. I Norge kan du ta ut alderspensjon fra folketrygden og tjene så mye du vil ved siden av.

Ekstrapensjon med utgangspunkt i arbeidede timer

Vi beskriver ofte pensjonsuniverset med en trekant. Pensjonstrekanten i Danmark har fire etasjer, ikke tre som i Norge. «Ekstraytelsen» er en lovfestet ordning som kalles ATP Livslang Pension. ATP er knyttet til et ansettelsesforhold, og gjelder for alle lønnsmottakere.

Størrelsen på ATP er også uavhengig av inntekt. Innbetalingen er knyttet til antall arbeidstimer slik at for eksempel alle heltidsansatte betaler inn samme beløp. 1/3 betales av arbeidstaker og 2/3 av arbeidsgiver.

Tjenestepensjonen er vanligvis en innskuddspensjon. Den finansieres som oftest som et spleiselag mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, basert på tariffestede avtaler mellom partene i arbeidslivet.

To pensjonspyramider: Den danske modellen (t.h) har fire lag i motsetning til den norske. Illustrasjon: SPK

Best i verden med høy pensjonsalder

Som følge av økt levealder i befolkningen innførte danskene i 2016 en gradvis økning av pensjonsalderen. Er du født før 1953 kan du ta ut folkepensjonen når du er 65 år. Deretter øker pensjonsalderen for yngre årskull. Personer født 1963 eller senere kan tidligst ta ut pensjon når de er 68 år. Dette er Danmarks form for levealdersjustering.

Uttaket av folkepensjonen er ikke fleksibelt, men du kan utsette uttaket i inntil 10 år, gitt at du jobber minst 750 timer per år. Da mottar du et ventetillegg som gjør at fremtidig pensjon blir høyere jo lengre du venter med å ta den ut.

Det viser seg imidlertid at bare 20 prosent av danskene utsetter pensjonsuttaket ved å fortsette i jobb. Den samme trenden ser vi både i Norge og Sverige.

Vi verdsetter penger i dag høyere enn penger i fremtiden – og gjør dermed ikke alltid det som er til økonomisk fordel på lang sikt. Med tvungen høy pensjonsalder hjelper staten danskene til å stå i jobb enda lenger. I tillegg sikrer den omfattende behovsprøvingen at folketrygden går til dem som trenger den mest.

Mercer mener dette gir et så bærekraftig pensjonssystem at det er kåret til verdens beste ut fra en karakterskala fra A til E. Danmark fikk karakteren B+. Norge havner på tredjeplass (B), sammen med Finland og Sverige. Ingen land fikk A.