Kort om alderspensjon for deg som er nyansatt i staten eller fersk lærer

Det er store endringer på gang i pensjonsregelverket i offentlig sektor. Hva innebærer det for deg som er et ungt og nybakt medlem av Statens pensjonskasse? Foto: iStock.

Er du i midten eller i slutten av 20-årene? Har du nettopp fått jobb der du har oss som offentlig tjenestepensjonsordning?

Jeg tipper at du ikke har full oversikt over hva medlemskapet innebærer. Men du har sannsynligvis fått med deg at politikerne jobber med en pensjonsreform som vil innebære at reglene for hvordan pensjonen regnes ut vil bli forandret.

Her kan du lese det forrige blogginnlegget vår, der vi skrev om fordelene du har som medlem i Statens pensjonskasse.

Her kan du lese om endringene som er på gang: Ny offentlig tjenestepensjon på 1-2-3

Enklere pensjonsregelverk å forholde seg til

Du har muligens hørt at offentlig tjenestepensjon er ytelsesbasert. Ytelsespensjon innebærer at pensjonen er basert på en viss prosent av sluttlønna du har når du pensjonerer deg.

I mars i år ble partene i arbeidslivet enige med regjeringen om en ny pensjonsløsning i offentlig sektor, og et forslag til nytt regelverk er nå ute på høring. Det vil innebære endringer i pensjonsordningen for alle i offentlig sektor som er født i 1963 eller senere, og skal gjelde fra 2020.

En av konsekvensene for deg som er født så lenge etter 1963 at du ikke har rukket å få noen pensjonsopptjening etter det gamle regelverket, er at du kan glemme begrepet ytelsespensjon. For deg er det påslagspensjon som gjelder, og jeg skal prøve å forklare deg forskjellen.

Mens ytelsespensjon beregnes ut fra en viss prosent av sluttlønnen din, beregnes påslagspensjon ut fra en pensjonsbeholdning du sparer opp gjennom hele yrkeslivet ditt i det offentlige. Dersom forslaget til nytt regelverk blir vedtatt, blir det satt av en prosentandel av lønna di i en beholdning hos oss.

Alle årene du jobber skal telle, og du kan tjene opp til pensjonen din helt fram til du er 75 år. Borte er begreper som «opptjeningstid», «sluttlønnsbasert» og «samordning».

Borte er begreper som «opptjeningstid», «sluttlønnsbasert» og «samordning»

«Hvor mye får jeg?»

Det store spørsmålet alle aldersgrupper stiller seg når de snakker om pensjon. Dessverre er det ikke lett for oss å svare på spørsmålet. Siden du får hele din opptjening på ny ordning, vil det avhenge av hvor lenge du jobber og hvordan lønna di utvikler seg. Du tjener opp alderspensjonen du skal få når du går av med pensjon i tillegg til det du tjener opp i folketrygden. Et av prinsippene bak avtalen er at det skal lønne seg å arbeide lenger.

Statistisk sentralbyrå publiserte den 22. oktober i år en analyse av hvordan den nye offentlige tjenestepensjonen kan slå ut for en rekke årskull. Hvis du er spesielt interessert, kan du lese mer på SSBs nettsider.

«Men det er jo ikke 2020 før om to år!?»

Det har du helt rett i. Avtalen sier at hvis du har mindre enn tre år i den gamle ordningen før 2020, skal den gjøres om til den nye. Det vil si at du vil tjene opp pensjonsrettigheter på gammel ordning helt frem til 2020. Hvis du da til sammen har mindre enn tre års opptjening, vil opptjeningen du hadde før 2020 gjøres om til påslagsordningen.

Fikk du deg jobb i staten eller som lærer i 2018, vil du få omgjort alle årene på den gamle ordningen om til den nye. Men fikk du jobb i 2016 vil du få totalt fire år på den gamle ordningen, og resten på den nye.

Hvordan omgjøringen vil skje, vet vi ikke helt enda. Det vil vi komme tilbake til.

Lovverket er ute på høring

Det er viktig å merke seg at reglene ennå ikke er vedtatt. En del andre momenter gjenstår for partene å bli enige om. Avtalen sier ingenting om hvordan uførepensjonen skal bli, eller noe om særaldersgrenser. Det skal partene ta ved en senere anledning.

Det forventes at regelverket skal behandles i Stortinget i løpet av sommeren 2019.

Del dette:

Elise Klock Krohn er seniorrådgiver i fagseksjonen i pensjoneringsområdet i Statens Pensjonskasse. Hun er fagansvarlig og jobber med innføring av nytt pensjonsregelverk.

Født etter 1962?

Forslag til nytt pensjonsregelverk for offentlig ansatte født i 1963 eller senere er nå ute på høring. Foto: iStock.

Er du 1963-modell eller yngre? Har du i tillegg offentlig tjenestepensjon? Da vet du sannsynligvis at det kommer et nytt regelverk som gjelder deg og din pensjon. Det nye regelverket er nå ute på høring.

Et lite tilbakeblikk først: Norge er midt inne i en pensjonsreform. Siden 2011 har vi fått ny folketrygd, nye regler for uførepensjon, og nye regler for samordning mellom folketrygd og offentlig tjenestepensjon. Nå står ny offentlig tjenestepensjon for tur.

Hovedprinsippene er allerede bestemt. Arbeids- og sosialdepartementet og partene i arbeidslivet har inngått en avtale om ny offentlig tjenestepensjon, og på bakgrunn av denne avtalen har departementet laget et lovforslag som nå er sendt på høring.

Det vil si at partene i arbeidslivet, pensjonsleverandørene og andre høringsinstanser skal gi sine innspill før forslaget legges fram for Stortinget til behandling. Det skjer trolig i løpet av våren eller forsommeren neste år.

Ingenting er vedtatt

Før det nye regelverket er endelig vedtatt kan vi egentlig ikke si noe sikkert om hva endringene vil innebære for deg.

Er du 1963-modell eller yngre, kan du for eksempel ikke forvente at vi allerede nå har en pensjonskalkulator på spk.no som kan beregne hva din framtidige pensjon vil bli. Men du kan forvente at vi prøver å informere deg så godt vi kan underveis.

Her er et sammendrag av høringsutkastet:

De viktigste forskjellene fra dagens pensjonsordning:

  • Det skal lønne seg å jobbe lenger
  • Det skal bli lettere å veksle mellom offentlig og privat sektor uten å tape pensjon.

Gammel offentlig tjenestepensjon er en ytelsespensjon. Det innebærer at pensjonen er basert på en viss prosent av sluttlønnen din. Den nye offentlige tjenestepensjonen blir en påslagspensjon. Det betyr at pensjonen beregnes ut fra en pensjonsbeholdning som vokser med en viss prosent hvert år du jobber.

Den gamle offentlige tjenestepensjonen skal samordnes med folketrygden. Den nye tjenestepensjonen kommer i tillegg til folketrygden.

Du får opptjening etter de nye reglene fra 2020

Ny offentlig tjenestepensjon gjelder for alle som er født i 1963 og senere. All opptjening du har etter 2020 skal beregnes etter nytt regelverk og all opptjening du har før 2020 skal beregnes etter gammelt regelverk.

Del dette:

Elise Klock Krohn er seniorrådgiver i fagseksjonen i pensjoneringsområdet i Statens Pensjonskasse. Hun er fagansvarlig og jobber med innføring av nytt pensjonsregelverk.