Statens pensjons­kasse er 100 år!

Hundre år i mellom. Administrerende direktør, Finn Melbø, står foran et bilde av SPKs første direktør, Oscar Karl Mauritz Schjøll. Foto: Sivert Almvik/SPK

Hvorfor er 100 årsjubileet viktig? Jo, fordi Statens pensjons­kasses historie er en del av en større og viktig historie – historien om statlig tjeneste­pensjon, som igjen er en vesentlig brikke i opp­byggingen av velferds­staten Norge.

Historien om Statens pensjons­kasse strekker seg tilbake til 1814 da prins­regent Christian Frederik etablerte Den norske enke­kassen. Dette var en fortsettelse av en dansk ordning som hadde eksistert før unions­oppløsningen, og Enkekassen ble en av den nye norske statens første institusjoner.

Etter flere tiår med politisk tau­trekking så Statens pensjons­kasse dagens lys 1. juli 1917.

Stabil ordning

Det er uhyre interessant at vårt hoved­produkt – alders­pensjon – ikke har endret seg vesentlig på de 100 årene som har gått siden Oscar Karl Mauritz Schjøll ble Statens pensjons­kasses første direktør. Schjøll var matematikk­lærer og aktuar – og svært sentral i arbeidet med å inn­føre de første norske trygdeo­rdningene.

Problemene Schjøll og hans samtidige strevde med for 100 år siden, er til forveksling lik problem­stillinger politikerne og for­valtningen strevde med for 50 år siden, for 25 år siden, osv. Og ikke minst i dag, når offentlig tjeneste­pensjon står foran store endringer.

Endringer i vente

Medlemmer skal få riktige utbetalinger, virksomhetene til­knyttet oss skal få riktige premier. Samtidig skal medlemmer, kunder og sam­funnet ellers, få god informasjon når det trengs.

Det er dette vi har for øye når vi plan­legger og gjennom­fører våre oppgaver, og slik må det være.

Vi skal sørge for at tjenester og informasjon er til­passet virksom­hetenes og medlemmenes behov. Ser vi på SPKs størrelse og fag­kunnskaper, har vi et særlig ansvar for å informere om tjeneste­pensjon, regel­endringer og skape gode betjenings­løsninger som gjør informasjonen lett tilgjengelig.

Dette blir en interessant utfordring i tiden som kommer. Vi venter nå på endringer i sam­ordnings­regelverket, og ny offentlig tjeneste­pensjon – som kan bli den største endringen siden Statens pensjons­kasse ble opp­rettet i 1917!

Vi har hatt en rolle i denne delen av Norges­historien i 100 år, og vi vil gjøre vårt i arbeidet med å trekke linjene videre.

Del dette: