Dette er forskjellene på «gammel» og «ny» AFP i offentlig sektor

iStock 1092743784
I offentlig sektor har vi to ulike varianter av AFP. En for de yngre årskulla, og en for de eldre. Foto: iStock

Det finnes to typer avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor, og de er ganske forskjellige. Det er fødselsåret ditt som avgjør hvilken type AFP du får.

Den korte versjonen

  • Du har «gammel» AFP hvis du er født før 1. januar 1963, mens du har «ny» AFP hvis du er født etter dette.
  • Gammel AFP er en tidsbegrensa tidligpensjonsordning. Det betyr at du må gå av helt eller delvis fra stillinga du har for å kunne ta ut AFP, eller tidligpensjon, fra du er 62 år til du blir 67. Fra 67 får du vanlig alderspensjon.
  • Ny AFP er et livsvarig kronetillegg som kommer i tillegg til alderspensjonen, og som du kan ta ut fra du fyller 62 år. Det betyr at du ikke må trappe ned jobblivet og leve på AFP alene.
  • Med gammel AFP kan du jobbe litt ved siden av, men du kan ikke tjene mer enn 15 000 kroner i året. Pensjonen blir redusert hvis tjener mer enn det. Med ny AFP kan du jobbe så mye du vil ved siden av uten at pensjonen blir redusert.

Den lange versjonen

I 2020 introduserte Stortinget det som var begynnelsen på ny AFP for offentlig ansatte. De nye reglene gjelder for alle som er født etter 1962, og blir som oftest omtalt som «ny AFP». De som er født før 1963 har en ordning som gjerne omtales som «gammel AFP», fordi regelverket ikke er endra.

Det betyr at det finnes to typer offentlig AFP. Selv om de to ordningene heter det samme, er det nokså store forskjeller på den nye og den gamle AFP-ordninga.

Gammel AFP: en tidligpensjonsordning

Denne AFP-ordninga skal sikre en verdig avgang for deg som ønsker å gå av med pensjon før du fyller 67.

Pensjonen utbetales bare i årene fra du fyller 62 år til du blir 67, og du er nødt til å slutte helt eller delvis i stillinga di. Tidligpensjonen skal dekke inn det du mister i lønn når du går over i redusert stilling. Du har svært begrensa muligheter til å jobbe ved siden av. Inntekt over 15 000 kroner gjør at du får mindre utbetalt i AFP.

Ny AFP: livsvarig tillegg til alderspensjonen

Denne AFP-en er ikke en tidligpensjonsordning. Ordninga er et kronebeløp som kommer i tillegg til alderspensjon, og skal ikke dekke inntekt som faller bort på grunn av redusert stillingsprosent.

Siden AFP ikke lenger er en tidligpensjonsordning fra fylte 62 år, må du ikke trappe ned i arbeidslivet og leve av AFP alene. Du kan jobbe så mye du vil ved siden av uten at AFP-en reduseres.

Ny offentlig AFP er ikke endelig vedtatt

Vi har gått gjennom hovedtrekka ved de to AFP-ordningene i offentlig sektor. Den nye AFP-ordninga skal være basert på AFP i privat sektor.

17. november i fjor sendte Arbeids- og sosialdepartementet (AID) ut ei høring om det nye AFP-regelverket. Svarfristen var 17. februar 2023.

Siden det gjenstår noe arbeid før den nye offentlige AFP-en blir endelig vedtatt, mangler vi fortsatt avklaringer på deler av regelverket. Vi vil legge ut nærmere informasjon så snart det nye regelverket blir vedtatt av Stortinget.

Bruk pensjonskalkulatoren på spk.no

Du kan bruke pensjonskalkulatoren vår for å se hvor lenge du må jobbe for å få den pensjonen du ønsker deg. Kalkulatoren har selvsagt med den nye offentlige AFP-en i regnestykkene.

Publisert i AFP